Language Language

Blogs Blogs

Rong huyet - trieu chung thuong gap nhat

Rong huyet - trieu chung thuong gap nhat

Vo so Cac Truong hop Co mang trung Luon lanh Tieu chuan, Tuy nhien Tinh hinh nay van Co kha nang Hinh thanh Cac He qua Nguy hai nhu thai trung xam lan hoac ung thu te bao nuoi. Rong kinh Nhu sau Mang bau la Mot trong Cac Trieu chung thai trung pho bien.

. . . . . . . . cac buoc kham phu khoa . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . .

Thong thuong Sau khi Qua trinh thu tinh dien ra, Bao thai Cung Nhung phan phu nhu nhau Va tui oi se Cung phat trien. Tuy nhien Neu te bao nuoi phat trien qua nhanh Di muc Bat binh thuong, to chuc lien ket Va Cac mao mach Tai gai nhau se khong phat trien kip. Gai nhau dan Bi mac thoai hoa Cung voi phu ne, tao thanh So nhieu tui chua day dich, dinh vao nhau nhu chum nho. Nhung tui nay lien ket bang Cac soi nho, chiem Phan nhieu buong tu cung Cung Dang co duong kinh Tu vai chuc milimet lan at Thai nhi. Tinh hinh nay duoc goi la thai trung, hay chua trung.

Dang co Loai hai thai trung pho bien la:

Thai trung toan phan: Trung phat trien thanh Mot khoi Chua co phoi thai;

Thai trung ban phan: Dang co phoi thai Bat binh thuong, chi Dang co Mot so Co quan cua Bao thai khong day du Cung voi khong the phat trien hoan thien.

Cho Den nay y hoc van chua xac dinh duoc Nguyen do Gay Hien tuong Mang bau trung. Tuy nhien Co Mot so yeu to rui ro lam Tang Nguy co Bi benh nhu:

Do tuoi tac: Phu nu duoi 20 Tuoi Cung voi tren 35 Tuoi de thu thai bat thuong;

Tien su sinh Phan lon lan;

Di Lan nhiem DNA trong Su thu tinh;

Suy dinh duong: Phan dong la thieu dam Cung voi vitamin A;

He mien dich cua co the Dang co Van de.

 

Ban dau, thai trung Co Cac Hien tuong nhu Mot thai ky dien hinh. Roi sau day bat dau Xuat hien Cac Hien tuong Khong binh thuong. Chang han, rong huyet Khi da tre kinh vai tuan la Bieu hien Luon Bat gap nhat O Chi em phu nu Co mang trung. Nhung Hien tuong thai trung Ro Khac thuong la:

Ra mau am dao: Co kha nang it hoac Da so, Thuong xuyen la mau bam den hoac do tuoi, loang Va keo dai trong 3 thang dau (toi da 13 tuan);

Hien tuong nghen nang: Nguoi mac benh non Phan nhieu Cung voi keo dai, the trang met moi, xanh xao, thinh thoang Xuat hien phu;

Tang huyet ap, tieu dam;

Dau Va chen ep Vung chau;

Kich thuoc tu cung bat thuong: Khoang 50% Tinh trang tu cung to nhanh hon Do tuoi thai, so con lai tu cung phat trien Binh thuong hoac nho hon Tuoi thai (thai trung thoai trien);

Cung voi Cac Dau hieu thai trung ke tren, Tinh hinh nay de Bi Chan doan nham la doa say thai trong Trang thai dau cua thai ky. Buoc vao Giai doan giua thai ky, Neu nhu nguoi me Co bau trung thi Chuyen gia chuyen khoa se khong Tiep xuc Thay phan thai, cung nhu khong nghe duoc tim thai.

Muc do thai trung toan phan se Co them Mot vai Bieu hien dac trung nhu sau:

54% Nguoi bi benh Bi thieu mau kem thieu sat Ro ret;

27% Nguoi co benh Xuat hien Bieu hien cua tien san giat kha som, Phia ngoai ra Co kha nang kem theo cuong giap;

7% Truong hop Gap Nhung Bieu hien thai trung toan phan nhu nhip tim nhanh, da am, tay run, Ket qua Kham FT3 Va FT4 Nang cao.

Mot trong Nhung yeu to Dang co Gia Cach chua Nhan dang xac dinh thai trung la hinh anh sieu am bao tuyet trong long tu cung Cung voi khong Bat gap phan thai. Dong thoi, Kham βhCG (Beta Human Chorionic Gonadotropin) Tang rat cao, tren 30.000 don vi quoc te, cung la Mot Trieu chung thai trung ben canh rong kinh Duoi day Co bau.

Nguoi phu nu Mang thai trung Neu khong Chua tri som se Dan toi Rat dong He qua Tac hai nhu:

Mat mau, bang huyet Tai vi say thai tu nhien;

Suy dinh duong;

Thai trung xam lan;

Ung thu te bao nuoi ac Dac diem, Co nguy co di Loai toan than Va Ty le tu vong rat cao.

Boi vay, Van de Phai lam truoc tien Khi Nguoi nhiem benh da duoc Nhan dien xac dinh Co thai trung la Su dung khoi trung ra Ngoai tu cung theo 1 trong 2 Phuong huong sau:

Khi Tien hanh Lieu phap nay, Bac si se Lay truyen dung dich man hoac ngot dang truong pha oxytocin cho Benh nhan Nham Giup co hoi tu cung Cung voi cam mau, dong thoi Dung khang sinh Nham ngua Nhiem trung. May hut duoi ap luc am Luon duoc Dung Nham day nhanh Su hut Va Ngan chan Ra mau. Mot so Truong hop Can phai nao hut thai trung lai lan 2 Sau do 2 - 3 ngay Nham Han che sot trung. To chuc mo duoc nao hut ra se duoc gui Den lam mau giai phau benh pham.

 

Chi dinh Cach dieu tri nay se Dung trong Cac Tinh trang sau:

Phu nu khong con nguyen vong Da co con;

Nguoi benh tren 40 tuoi;

Thai trung xam lan lam thung tu cung.

Nguoi mac benh se duoc Tieu phau cat tu cung toan phan ca khoi hoac cat tu cung toan phan Sau khi nao hut trung.

 

Trang thai Co thai trung Mac du da duoc xu ly Song van Can phai theo doi chat che De kip thoi Phat hien Va Chua tri Di chung ac Dac diem. Thong thuong, tren 80% Cac Tinh huong Co thai trung Sau khi duoc nao hut se dien tien tot. So con lai tiep tuc phat trien Cac nguyen bao nuoi Cung tiet ra hCG Dan den Di chung.

Tu do Tu 2 tuan Khi da Tri hut nao, Nguoi benh Can Toi Phong kham Nham Kham dinh luong beta hCG. Kham nay Phai duoc Tien hanh 2 tuan/lan trong 3 thang dau, Sau day la 6 thang/lan cho Di toi het 12 thang. Chi em phu nu Phai Luu y Ngan ngua thai trong Tam 1 nam ke Khoang Khi nao hut Nham Chat luong an toan.

Trong Truong hop da Bat gap He luy nang, Nguoi nhiem benh buoc Can Tri bang hoa chat hoac Tieu phau cat bo toan bo tu cung tuy Hien tuong. Thoi gian Tri Va theo doi Co kha nang se kha dai, Boi vay Nguoi benh Nen tuan thu Tuyet doi chi dinh cua Chuyen gia.

Thai trung la sao?

Thai trung Neu Chua co Chua tri kip thuoi se Gay Nhung He qua Nguy hiem

2. Dau hieu thai trung

3. Cach chua thai trung

Mot trong Cac Hau qua Nguy hiem cua thai trung la bang huyet

3.1. Nao hut thai trung (D&C)

3.2. Thu thuat

4. Theo doi Nhu sau Chua tri

5. Kha nang Mang bau tro lai

 

Nguoi phu nu Tung Co bau trung se khong Bi mac Tac dong Den Nguy co sinh san hay co hoi lam me, Lien ca Khi ho da trai qua hoa Chua. Hon nua Neu nhu Co mang lan tiep theo cung se khong gia Tang Kha nang thai chet luu, di tat bam sinh, sinh non, hay Bat ky Bien chung nao Bat thuong. So truong hop Co thai trung lan nua chi chiem Khoang 1 - 2%.

Nhung Nguoi co benh van Can phai cho Tu Mot nam Sau khi nong do βhCG tro ve muc Binh thuong thi moi duoc len ke hoach Dang co con lan nua. Neu Co chua truoc Giai doan nay, nong do βhCG se lai Nang cao Cung voi Bac si chuyen khoa khong chac ve Nguy co tro lai cua Cac mo Khong binh thuong g. Vi vay Luc Co chua, Phu nu Can phai Toi sieu am dinh ky theo dung lich trinh trong 3 thang dau tien cua thai ky Nham Dam bao suc khoe thai ky.

O Co so y te Da khoa Quoc te Vinmec hien Da co dich vu thai san tron goi nhu Mot Huong Giup me bau an tam Tai vi Dang co Qua trinh dong hanh cua Doi ngu y Bac si trong suot thai ky. Luc Quyet dinh Thai san tron goi, thai phu duoc:

Su Co mang duoc theo doi Vi Doi ngu Bac si tu van giau Trinh do

Kham can than Luon dan, Nhan biet som Nhung Van de Bat binh thuong

Thai san tron goi Giup thuan tien cho Su sinh de

Tre so sinh duoc Ho tro toan dien

Neu nhu Co Bieu hien Khac thuong, ban Can phai duoc Kham Cung Tra loi Voi Bac si.

Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.