Blogs Blogs

6 phong kham uy tin tot nhat tai Ha Noi

Voi mong muon giup cac ban khong phai lo lang, ban khoan khi den cac co so y te tren dia ban Ha Noi de tham kham va dieu tri benh. phong kham Thai Ha xin tong hop va chia se den cac ban mot cach chi tiet va day du thong tin ve 15 Phong kham uy tin tai Ha Noi, voi doi ngu bac si gioi chuyen mon, giau kinh nghiem. Cung voi co so ha tang trang thiet bi y te hien dai va chuyen dung.

Danh sach 6 phong kham uy tin tai Ha Noi

Phong kham uy tin tai Ha Noi https://phongkhamdakhoathaiha.com/review-phong-kham-da-khoa-11-thai-ha-dong-da-ha-noi-uy-tin-chat-luong-102244.html la phong kham nao. Dau la dia chi kham chua benh uy tin tai ha noi. Phong kham da khoa uy tin, chi phi thap. Co so y te kham chua benh co doi ngu bac si chuyen khoa gioi, chi phi kham va dieu tri khong qua cao‿.

Day la nhu cau tim kiem rat thuc te hien nay cua moi nguoi benh khi khong may mac phai cac benh li ve nam khoa, phu khoa, cac benh lay truyen qua duong tinh duc hoac cac benh lien quan den noi khoa khac.

Tiep sau day se la danh sach 15 phong kham uy tin tai Ha Noi duoc gioi chuyen mon danh gia cao, dong thoi nhan duoc nhieu phan hoi tich cuc tu phia nguoi benh. Cac ban hay theo doi, so sanh va lua chon ra cho minh mot dia chi cham soc suc khoe tot nhat cho ban than nhe!

1. Phong kham Da Khoa Thai Ha Ha Noi – Dia chi kham chua benh uy tin tai Ha Noi

Phong kham Da Khoa Thai Ha Ha Noi la mot trong nhung phong kham kha noi tieng tai Ha Noi duoc nhieu nguoi biet den . Duoi day la 1 so thong tin ve phong kham ban co the tham khao

Danh gia phong kham da khoa Thai Ha Ha Noi

 • Ve doi ngu bac si :

Phong kham tap trung doi ngu bac si gioi , tung lam viec tai nhieu benh vien noi tieng o Ha Noi . Duoi day la thong tin ve 1 so bac si gioi , nhiet tinh , nhan duoc nhieu phan hoi tich cuc tu phia benh nhan den kham !

 • Ve muc chi phi :

Phong kham ap dung bieu chi phi theo chuan cua Bo Y Te , nen ban co the yen tam ve muc chi phi tai day . Ben canh do , khi den kham va dieu tri , bac si se lua chon va tu van cho ban cach dieu tri hieu qua nhat phu hop voi dieu kien tai chinh cua benh nhan

 • Ve co so vat chat :

Hien tai, Phong kham da khoa Thai Ha Ha Noi duoc trang bi he thong may moc hien dai , dong bo hoa tu khau tham kham, chan doan den he thong may trong dieu tri . Giup dieu tri benh 1 cach nhanh chong voi chi phi thap nhat

Phong kham trang bi 1 so may moc hien dia nhu : May xet nghiem mien dich (dan Elisa) , May xet nghiem huyet hoc tu dong 24 thong so , May xet nghiem dong mau , May xet nghiem nuoc tieu 10 thong so , May sieu am 4D, sieu am Doppler mau , May soi co tu cung , May do luu luong mach mau, do nhay cam cua duong vat ‿

 • Ve chat luong dich vu :

Day la 1 trong nhung co so co chat luong dich vu tot nhat tai Viet Nam . Doi ngu bac si nhieu nam kinh nghiem , nhiet tinh trong kham va dieu tri . Dich vu va thai do y ta chuyen nghiep . Ban co the dat lich hen kham voi bac si minh yeu men ma khong phai xep hang nhu khi di kham o benh vien https://phongkhamdakhoathaiha.com/.

2. Dia chi kham chua benh uy tin tai Ha Noi- Benh vien Bach Mai

Benh vien Bach Mai co phai la dia chi kham chua benh uy tin tai ha noi khong? “Co” la cau tra loi cho ban khan thac mac nay.

Voi hon 100 nam hinh thanh va phat trien, benh vien Bach Mai la mot benh vien da khoa co tieng tai ha noi duoc nhieu benh nhan trong ca nuoc tin tuong va lua chon.

Hien nay, ben canh la mot trong 3 dia chi ve suc khoe sinh an tot nhat tai ha noi gom : Benh vien Phu San Ha Noi, benh vien Phu san Trung Uong . Benh vien Bach Mai con la dia chi co tieng trong viec tham kham va dieu tri cac benh li gom:

 • Cac benh nam khoa
 • Cac benh ve phu khoa
 • Tu van cham soc, cung nhu dinh chi thai nhi bi di tat
 • Kham va dieu tri cac benh da lieu nhu sui mao ga, lau, mun rop sinh duc,‿

Benh vien Bach Mai ngay cang khang dinh duoc thuong hieu cua minh la vi:

Doi ngu bac si tai benh vien la nhung bac si chuyen khoa gioi, co tam voi nghe. Co tham niem cong tac trong cac linh vuc nam khoa, phu khoa, cac benh xa hoi,‿

Ben canh do, de dap ung nhu cau tham kham benh cho nguoi dan duoc tot. Benh vien khong ngung dau tu ve he thong trang thiet bi y te hien dai. Muc dich la phuc vu tot cho cong tac tham cham soc suc khoe cho nguoi dan trong va ngoai thanh Ha Noi.

Hien benh vien Bach Mai lam viec tu 6h30- 14h30 cac ngay tu thu 2 den thu 6. Thu 7 benh vien co kham dich vu, chu nhat benh vien khong lam viec.

Dia chi: so 78 Duong Giai Phong, Quan Dong Da, Ha Noi.

Luu y: do luong benh nhan den tham kham tai benh vien kha la dong, vi the de tranh phai xep hang cung nhu cho doi lau khi den kham va dieu tri benh tai day, cac ban phai den tu som.

3. Benh vien Dai Hoc Y Ha Noi- Dia chi kham chua benh voi cac giao su

Benh vien Dai Hoc Y Ha Noi la dia chi kham chua benh uy tin tai ha noi voi doi ngu bac si kham va dieu tri benh la nhung giao su, pho giao su.

Ngoai viec tham kham va dieu tri cac benh li nhu:

 • Cac benh nam khoa
 • Cac benh li ve phu khoa
 • Cac benh lay truyen qua duong tinh duc,‿
 • Kham chua dieu tri vo sinh hiem muon o nam va nu gioi

Dai Hoc Y Ha Noi con la cai noi dao tao ra doi ngu y bac si cho cac benh vien lon trong ca nuoc.

Vi the, neu cac ban chua biet dia chi kham benh uy tin tai ha noi, cac ban co the den benh vien dai hoc y ha noi tai so 1 Ton That Tung, Dong Da, Ha Noi.

4. Benh vien Huu Nghi Viet Duc- Dia Chi kham benh uy tin tai Ha Noi

Dia chi: So 40 Trang Thi, Hang Bong, Hoan Kiem, Ha Noi

Benh vien Huu Nghi Viet Duc ra doi voi quy mo la mot benh vien lon tuyen Trung Uong. Tu khi thanh lap va di vao hoat dong den nay, benh vien Huu Nghi la benh vien da khoa lon tai khu vuc phia bac. Voi doi ngu giao su, bac si gioi, uy tin chuyen khoa hang dau. Cung voi do la he thong trang thiet bi y te hien dai, dap ung duoc nhu cau tham kham va dieu tri benh cua nguoi dan.

Benh vien Huu Nghi Viet Duc duoc phan lam nhieu chuyen khoa khac nhau nhu:

 • Khoa noi
 • Ngoai khoa
 • Khoa cap cuu
 • Khoa tai mui hong
 • Khoa san nhi,‿

Cho nen, neu nhu cac ban chua biet dia chi kham benh nao uy tin tai ha noi. Cac ban co the tham khao benh vien Huu Nghi Viet Duc.

5. Phong kham da khoa uy tin- benh vien Thanh Nhan

Benh vien Thanh Nhan la mot trong nhung benh vien cong lap co tieng tai Ha Noi. Voi quy mo hon 700 giuong benh, cung voi 12 chuyen khoa. Ben canh do la su lam viec cua cac bac si chuyen khoa lau nam, cung voi su tu van cua cac chuyen gia nguoi nuoc ngoai. Trang thiet bi y te thi hien dai, giup bac si chuan doan chinh xac benh. Dat hieu qua cao trong viec dieu tri.

Vi the, benh vien Thanh Nhan la mot trong nhung phong kham Da Khoa uy tin ma cac ban khong nen bo qua.

Dia chi: so 42 Thanh Nhan, Hai Ba Trung, Ha Noi

Benh vien lam viec tu 6h30- 16h30 tat ca cac ngay trong tuan, tru ngay le tet.

6. Phong kham da khoa tai Ha Noi- benh vien Dong Da

Hien nay, benh vien Dong Da dang ap dung 2 phuong phap trong viec dieu tri benh do la su ket hop cua Dong va Tay y. Vi the, da co nhieu benh nhan dieu tri benh khoi tai day.

Voi mot doi ngu bac si luon tan tam, nhiet tinh voi nguoi benh. Cung voi su ho tro cua he thong trang thiet bi y te hien dai, nguoi benh luon duoc tiep can voi ung dung cong nghe cao trong viec tham kham va dieu tri. Vi the, benh vien Dong Da la mot trong nhung phong kham Da khoa tai Ha Noi nhan duoc nhieu phan hoi tich cuc tu phia benh nhan.

Khung thoi gian lam viec: Tu 6h30- 16h30 tu thu 2 den thu 7

Dia chi: ngo 180 Nguyen Luong Bang, Dong Da, Ha Noi.

Xem chi tiet: https://www.agenziapugliapromozione.it/portal/web/benhvienthaiha/health

http://inct.cnpq.br/web/bacsihanoi/health/-/blogs/nen-kham-nam-khoa-o-benh-vien-hay-phong-kham-thai-ha

Comments